SplashForWebsite_SIB

ارتباط با ما

اعضای کمیتة علمی

دانلود

فیلم‌های آموزشی

اعتبارسنجی

راهنما

دربارة نرم‌افزار

صفحة اصلی

دربارة نرم‌افزار

IDS9Logo-2

نرم ‌افزار SIB9 به سفارش دفتر مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده است. این نرم‌افزار در سال 89 کار تدوین خود را آغاز کرده است و تا کنون ادامه یافته و آمادة انتشار نهائی شده است. نسخة بتای این نرم‌افزار در سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر رونمایی شد و پس از آن با پیشنهاد برخی متخصصین و دانشجویان تغییراتی در آن صورت گرفت که نتیجة آن انتشار نسخة 1 این نرم‌افزار شد.

در این نرم‌افزار سعی بر آن بوده است که تمامی مواردی که در طراحی ساختمان‌های بتنی براساس مبحث نهم مورد نیاز است در نظر گرفته شود. این نرم‌افزار از مدل‌سازی و تحلیل نرم‌افزار SAP2000 بهره می‌برد. طراحی این نرم‌افزار به گونه‌ای است که در ارتباط کامل با نرم‌افزار SAP2000 است و بنابراین برخلاف نرم‌افزار‌های رایج برای طراحی سازه نیاز به ذخیرة مجدد مدل سازه نبوده و این دو نرم‌افزار در حال اجرا با یکدیگر در ارتباط می‌باشند. این مسئله در شکل پیش‌رو نشان داده شده است.

این نرم‌افزار سه ماژول اصلی دارد که شامل موارد پیش‌رو است.

1-     طراحی قاب بتن مسلح با سه نوع شکل پذیری معمولی، متوسط و زیاد.

2-    طراحی دیوار برشی بتن مسلح با سه نوع شکل‌پذیری معمولی، متوسط و زیاد.

3-    طراحی چشمة اتصال بتنی برای قاب با شکل‌پذیری زیاد.

در این نرم‌افزار امکانات مختلفی برای نمایش نتایج در نظر گرفته شده است که کاربر می‌تواند به آن‌ها رجوع نموده و طراحی خود را اصلاح نماید یا این خروجی‌ها را چاپ نماید.

 

 

وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملّی ساختمان؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کلیة حقوق محفوظ است؛ سال 1392